УГОДА КОРИСТУВАЧАДОГОВІР ПРО ВИКОРИСТАННЯ АНАЛОГУ ВЛАСНОРУЧНОГО ПІДПИСУ №_______

м. Київ, Україна

«____»________20__ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛРАЙЗ», код ЄДРПОУ: 40216355, зареєстроване за адресою: м.Київ, Печерський район, Кловський узвіз, будинок 7 (надалі – Сторона 1), в особі директора Франковської Олени Вікторівни, діючого на підставі Статуту, та ______________________________________________ (ПІП), громадянин України, паспорт серії_______ №___________________, виданий ________________________ в ____________________________ ________________року, ідентифікаційний номер _______________________ (надалі – Сторона 2), надалі разом Сторони, а кожен окремо – Сторона, ознайомлені з загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи необхідним обсягом цивільної дієздатності, повною мірою усвідомлюючи значення своїх дій та на підставі вільного волевиявлення, котре повністю відповідає внутрішній волі як учасників цього правочину, уклали цей договір про використання аналогу власноручного підпису (надалі – Договір) про таке:

1. Сторона 2 підтверджує, що комбінація логіну та паролю, який вона зареєструвала на сайті Сторони 1 і, є аналогом її власноручного підпису і засвідчує її особу. При цьому логін відповідає номеру телефону та/або електронній адресі Сторони 2.

2. Сторона 2 дає свою згоду на те, що погоджується і визнає аналог власноручного підпису як еквівалент власного підпису.

3. Сторона 2 також визнає всі документи, засвідчені з використанням аналога власноручного підпису, еквівалентними за значенням письмовим документам. Сторона 2 визнає, що використання аналога власноручного підпису в електронних повідомленнях, переданих у рамках використання сайту Сторони 1, породжує юридичні наслідки, аналогічні використанню власноручних підписів, відповідно до вимог законів, та всі документи, пов'язані з використанням сайту Сторони 1 та завірені аналогом власноручного підпису є еквівалентом документів у письмовій формі.

4. Усі дії, вчинені в системі з використанням аналога власноручного підпису Сторони 2, визнаються вчиненими особисто Стороною 2.

5. Заявки, створені в електронному вигляді на сайті Сторони 1 та завірені аналогом власноручного підпису Сторони 2 та Заявки в паперовому вигляді, ідентичні за змістом та реквізитами, мають однакову юридичну силу.

6. Сторона 2 зобов'язується забезпечити збереження пароля і те, що пароль не стане відомий іншим особам.

7. Сторона 2 надає свою згоду обробку його персональних даних та передачу цих даних третім особам.

8. Договір укладено в двох оригінальних екземплярах, по одному для кожної зі Сторін.

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ТОВ «ОЛРАЙЗ»

код ЄДРПОУ: 40216355, зареєстроване за адресою: Україна, 02000, м.Київ, Печерський район, Кловський узвіз, будинок 7

Банківські реквізити:

п/р 2600401699210 в ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Львові; МФО 325365

Директор Франковська О.В.

Додаток № 1
до договору про використання
аналогу власноручного підпису

УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ
про використання сервісу «ALLRISE»
Україна, місто Київ


«Угода з користувачем про використання сервісу «ALLRISE» є публічною офертою, далі по тексту «Оферта», яка містить істотні умови Договору оферти для громадян України, фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України, з обмеженнями встановленими Договором оферти і цією Угодою.

Відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України дана Оферта є офіційною, публічною і безвідкличною пропозицією ТОВ «ОЛРАЙЗ» (ідентифікаційний код 40216355, місцезнаходження: Україна, 02000, м.Київ, Печерський район, Кловський узвіз, будинок 7), далі по тексту «ОЛРАЙЗ», в особі директора Франковської Олени Вікторівни, що діє на підставі Статуту, укласти Договір оферти, який встановлює умови та порядок електронного документообігу із застосуванням аналогу власноручного підпису (АВП) Клієнта при його обслуговуванні через Особистий кабінет, а також умови визнання Сторонами Документів, підписаних з використанням АВП рівнозначними документам, підписаними Клієнта власноручним підписом.

Оферта виражає намір «ОЛРАЙЗ» вважати себе зобов’язаним у разі її прийняття.

Якщо юридична або фізична особа вчиняє дії, які свідчать про її бажання укласти цю Угоду (акцептує Оферту шляхом вчинення повних і безумовних дій), такі дії є прийняттям пропозиції «ОЛРАЙЗ» укласти Договір оферти, а така юридична чи фізична особа стає Клієнтом «ОЛРАЙЗ».


1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Якщо в тексті не зазначено інше, терміни та визначення, що використовуються в цій Угоді, мають наступне значення:

1) Акцепт оферти - повне і безумовне прийняття оферти шляхом виконання дій, зазначених у розділі 2 даної Оферти. Акцепт оферти передбачає укладання Угоди.

2) АВП - аналог власноручного підпису Клієнта, в якості якого розглядається простий електронний підпис, який формується відповідно до вимог Угоди і законодавства України.

3) Договір Оферти - договір між «ОЛРАЙЗ» та Клієнтом про надання послуг, який укладається в результаті акцепту оферти.

4) Закон про електронний цифровий підпис – Закон України «Про електронний цифровий підпис» (в чинній редакції).

5) Зареєстрований номер - номер мобільного телефону Клієнта, зазначений і підтверджений Клієнтом в процесі реєстрації на сайті ТОВ «ОЛРАЙЗ» - www.allrise.сom.ua, далі по тексту «Сайт» або в ході подальшої зміни даних Клієнта відповідно до встановленої процедури.

6) Зареєстрована поштова скринька - адреса електронної пошти Клієнта, зазначена і підтверджена Клієнтом в процесі реєстрації на Сайті або в ході подальшої зміни даних анкети відповідно до встановленої процедури.

7) Ідентифікатор - унікальний символьний код, який автоматично формується системою Сайту в разі використання Клієнтом наданого йому СМС-коду для підписання електронних документів. Ідентифікатор автоматично включається в електронний документ, який підписується в системі Сайту, і підтверджує факт підписання відповідного документа певним Користувачем.

8) Клієнт - фізична особа, старше 18 років, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка здійснила Акцепт Оферти, і стала таким чином Клієнтом «ОЛРАЙЗ» за Договором оферти. До моменту акцепту оферти Клієнт є Користувачем Сайту.

9) Особистий кабінет - закритий від публічного доступу розділ Сайту, створений за заявкою Клієнта, який являє собою інформаційну підсистему, призначену для здійснення Клієнтом дистанційної взаємодії в електронній формі з «ОЛРАЙЗ» і вчинення дій на Сайті, з метою укладення договорів, зміни їх умов, отримання інформації про виконання зобов'язань сторонами договорів.

10) Логін - символьне позначення, яке використовується для ідентифікації Клієнта, з метою надання йому доступу до Особистого кабінету та збігається з адресою електронної пошти Клієнта або з номером мобільного телефону.

11) Адміністрація сайту сервісу «ALLRISE» (далі - Адміністрація сайту) - уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені ТОВ «ОЛРАЙЗ» (ідентифікаційний код 40216355, місцезнаходження: Україна, 02000, м.Київ, Печерський район, Кловський узвіз, будинок 7).

12) Оферта – публічна пропозиція «ОЛРАЙЗ» укласти договір про надання Клієнту послуг.

13) Пароль - конфіденційне символьне позначення, надане Клієнту після Акцепту, який використовується для ідентифікації Клієнта з метою надання йому доступу до Особистого кабінету.

14) Реєстраційна форма – анкета, розміщена на Сайты, що заповнюється Клієнтом для формування заявки Адміністрації сайту на реєстрацію Особистого кабінету і формування АВП.

15) Сайт - інтернет-сайт: www.allrise.ua, який використовується «ОЛРАЙЗ» на правах власності.

16) СМС-код - унікальний конфіденційний символьний код, який надається Клієнту за допомогою СМС-повідомлення (SMS) та який являє собою ключ електронного підпису документів в ході дистанційної взаємодії з Оператором (ключ електронного підпису - унікальна послідовність символів, призначена для створення електронного підпису, згідно з Законом України «Про електронний цифровий підпис».

17) Сервіс - розміщений на Сайті онлайн-сервіс, що дозволяє Клієнтам дистанційно оформляти заявки на укладення договорів кредиту, укладати договори, взаємодіючи з «ОЛРАЙЗ» в електронній формі.

18) Угода - ця угода про використання клієнтом сервісу «ALLRISE» з метою одержання необхідних йому послуг за допомогою використання Особистого кабінету на Сайті.

19) Засоби ідентифікації - Логін і Пароль, призначені для ідентифікації Клієнта в ході використання ним Сервісу, і необхідні для здійснення Клієнтом доступу в Особистий кабінет.

1.2. Інші терміни, які використовуються в цій Угоді, мають значення, яке використовується в діючому законодавстві України.


2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Ця угода визначає порядок і умови надання Клієнту послуг з обслуговування через зареєстрований на Сайті Особистий кабінет, для чого Адміністрація сайту на підставі заявки Клієнта формує аналог власноручного підпису Клієнта для підписання Клієнтом будь-яких документів.

2.2. «ОЛРАЙЗ» надає послуги Клієнту тільки в разі подання відповідної електронної заявки на сайті www.allrise.ua.

2.3. Акцептом оферти є заповнення відповідного поля документу у вигляді тексту або позначки, яке безумовно підтверджує згоду Клієнта на прийняття оферти.

2.4. З метою забезпечення можливості електронної взаємодії між сторонами Угоди та між Клієнтами «ОЛРАЙЗ», Адміністрація сайту надає Клієнту ключі електронного підпису, супроводжує та оновлює реєстр виданих ключів, підтримує функціонування системи, а також здійснює інші дії, передбачені цією Угодою.


3. РЕЄСТРАЦІЯ КЛІЄНТА НА САЙТІ

3.1. Надання Клієнту послуг можливе за умови створення ним на Сайті відповідного облікового запису. Обліковий запис (реєстраційний аккаунт) повинен містити наступні відомості: прізвище, ім'я, по батькові Клієнта, адресу його електронної пошти, номер телефону мобільного зв’язку Клієнта та пароль.

3.2. Реєстрація облікового запису здійснюється шляхом заповнення реєстраційної форми. У реєстраційній формі необхідно зазначати справжні ім'я, по батькові, прізвище, адресу місця проживання Клієнта (найменування та реквізити, включаючи місцезнаходження для юридичних осіб), номер телефону мобільного зв’язку, адресу електронної пошти.

У випадку виявлення розбіжностей або встановлення факту повідомлення Клієнтом в реєстраційній формі недостовірних відомостей, Адміністрація сайту має право тимчасово заблокувати користування Особистим кабінетом на час усунення Клієнтом виявлених розбіжностей.

3.3. Клієнт несе відповідальність за конфіденційність пароля. При встановленні Клієнтом фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов'язується в найкоротший термін повідомити про цю обставину Адміністрацію сайту за адресою: [email protected]


4. ВИКОРИСТАННЯ АВП

4.1. Керуючись вимогами Закону України «Про електронний цифровий підпис», сторони домовилися про те, що всі документи, які відповідають вимогам п. 4.2. цієї Угоди, вважаються підписаними аналогом власноручного підпису Клієнта.

4.2. Електронний документ вважається підписаним АВП Клієнта, якщо він відповідає сукупності таких вимог:

4.2.1. електронний документ створений та (або) відправлений з використанням системи Сайту.

4.2.2. в текст електронного документа включений ідентифікатор, згенерований системою Сайту на підставі СМС-коду, введеного Клієнтом в спеціальне інтерактивне поле на Сайті.

4.3. СМС-код надається Адміністрацією сайту Клієнтові шляхом відправки СМС-повідомлення (SMS), що містить відповідний код. Повідомлення, що містить СМС-код, направляється на зареєстрований на Сайті номер телефону мобільного зв’язку Клієнта і, відповідно, вважається наданим особисто Клієнту зі збереженням конфіденційності СМС-коду.

4.4. СМС-код може бути одноразово використаний для підписання електронного документу, який створюється та (або) відправляється з використанням Сайту. Надання СМС-коду здійснюється при отриманні електронного запиту Клієнта, спрямованого Адміністрації сайту з використанням особистого кабінету. При невикористанні СМС-коду для підписання електронного документа або здійснення іншої дії на Сайті протягом 5 (п'яти) хвилин термін дії СМС-коду закінчується і для здійснення бажаної дії Клієнт повинен отримати новий СМС-код.

4.5. Сторони домовилися, що будь-яка інформація, засвідчена АВП Клієнта, визнається документом в електронній формі, рівнозначним документу на паперовому носії (у паперовій формі), підписаного власноручним підписом Клієнта. В зв’язку з цим документ в електронній формі створює юридичні наслідки ідентичні документу в паперовій формі. Зокрема, будь-яке волевиявлення Клієнта, що виражене в документі в електронній формі, який відповідає вимогам п. 4.2. цієї Угоди, створює такі ж самі юридичні наслідки, якби воно було зафіксовано в документі на паперовому носії.


5. ПРАВИЛА ПЕРЕВІРКИ ЕЛЕКТРОННОЇ ПІДПИСИ

5.1. Факт підписання документу в електронній формі, далі по тексту «електронний документ» Клієнтом встановлюється шляхом зіставлення наступних відомостей:

5.1.1. Ідентифікатора, включеного в «тіло» електронного документу.

5.1.2. СМС-коду, використаного для підписання електронного документу.

5.1.3. Інформації про надання СМС-коду певному Клієнту, що зберігається в системі Сайту.

5.1.4. Технічних даних про активність Клієнта в ході використання Сайту, автоматично зафіксованих в електронних журналах системи Сайту.

5.2. З метою збереження відомостей про юридично значимі дії, вчинені сторонами, Адміністрація сайту здійснює зберігання електронних документів, які були створені, передані або прийняті сторонами в процесі використання Сайту. Крім того, автоматична система протоколювання (створення «логів») активності Клієнтів дозволяє сторонам достовірно визначити, яким Клієнтом і в який час був сформований, підписаний або відправлений той чи інший електронний документ.

5.3. Сторони погоджуються, що зазначені в п. 3.1. цієї Угоди дії по створенню облікового запису є достатніми для виконання сторонами цієї Угоди та ідентифікації Клієнта, який створив і підписав електронний документ.


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. «ОЛРАЙЗ» зобов'язане:

6.1.1. Зареєструвати Особистий кабінет Клієнту при отриманні від Клієнта реєстраційних даних на надання послуги згідно із встановленою формою на Сайті.

6.1.2. Надати послугу Клієнту по реєстрації АВП для роботи в Особистому кабінеті.

6.1.3. Використовуючи списки розсилки, інформувати Клієнта про послуги та умови їх отримання.

6.2. «ОЛРАЙЗ» має право:

6.2.1. Відмовити Клієнту в наданні послуги у випадку повідомлення неточних та (або) недостовірних відомостей.

6.2.2. В односторонньому порядку визначати вартість всіх послуг, що надаються «ОЛРАЙЗ».

6.2.3. Передавати інформацію Клієнту за допомогою даних, отриманих в ході реєстрації Клієнта на Сайті.

6.2.4. Проводити необхідні профілактичні та інші роботи Сайту в той чи інший час на власний розсуд з попереднім повідомленням Клієнта або без такого.

6.3. Клієнт зобов'язується:

6.3.1. Самостійно і своєчасно знайомитися з інформацією на Сайті.

6.3.2. При реєстрації Особистого кабінету вказувати достовірні контактні дані про себе, а також місце свого перебування за встановленою формою.

6.4. Клієнт має право:

6.4.1. Отримувати від «ОЛРАЙЗ» послуги відповідно до умов Угоди.


7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Вартість послуг «ОЛРАЙЗ» розміщується на Сайті.

7.2. Банківські реквізити для оплати послуг розміщені на Сайті.


8. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Клієнт несе повну відповідальність за достовірність його реєстраційних даних, а також за правильність і своєчасність оплати послуг «ОЛРАЙЗ».

8.2. «ОЛРАЙЗ» несе відповідальність за надані послуги відповідно до змісту цієї Угоди. «ОЛРАЙЗ» звільняється від будь-якої відповідальності у випадку, якщо:

8.2.1. Клієнт вказав недостовірні або помилкові дані в заявці.

8.2.2. Зазначена Клієнтом електронна адреса на момент надання послуги недоступна.

8.2.3. Клієнт не може отримати послуги через наявність у нього технічних чи інших проблем.

8.3. Цей договір публічної оферти має силу акту про надання послуг. Приймання послуг проводиться без підписання відповідного акта. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом семи днів з моменту надання послуги Клієнт не пред'явив «ОЛРАЙЗ» претензію.


9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

9.1. Претензії Клієнта щодо надання Послуг приймаються Адміністрацією сайту до розгляду по електронній пошті протягом 7 (семи) днів з моменту виникнення спірної ситуації.

9.2. При розгляді спірних ситуацій Адміністрація сайту має право запросити у Клієнта будь-яку документацію, необхідну для розгляду даного питання. У разі неподання Клієнтом документів протягом 1 робочого дня, наступного за днем вимоги, претензія Адміністрацією сайту не розглядається і вважається задоволеною.


10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Клієнт зобов'язаний:

10.1.1. не розголошувати будь-яким третім особам інформацію про закріплений за ним пароль та конфіденційний СМС-код, отриманий Клієнтом з метою формування АВП, а також вживати всіх заходів, необхідних для збереження цих відомостей в таємниці.

10.1.2. не передавати третім особам SIM-карту, яка забезпечує можливість використовувати зареєстрований номер, а також вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб треті особи не отримали можливість використання зазначеної SIM-карти без здійснення контролю з боку Клієнта.

10.1.3. не надавати третім особам доступ до зареєстрованої поштової скриньки, а також вживати всіх заходів для того, щоб інформація, необхідна для такого доступу (логін та пароль), не стали відомі третім особам.

10.1.4. негайно повідомляти Адміністрацію сайту про порушення секретності відомостей, зазначених у п. 5.1.1. і 5.1.2. цієї Угоди, про виникнення у Клієнта підозр в порушенні їх секретності або про втрату Клієнтом контролю над SIM-картою, яка використовується Клієнтом для підписання документів в електронній формі.

10.2. Повідомлення, вказане в п. 10.1.4. цієї Угоди, надсилається Адміністрації сайту за допомогою відправки електронного повідомлення на адресу [email protected]

10.3. Клієнт самостійно несе ризик всіх несприятливих наслідків, які можуть настати в зв'язку з невиконанням обов'язків, передбачених п.п. 10.1.1. - 10.1.4., в тому числі ризики, пов'язані з негативними наслідками недобросовісних дій третіх осіб, які отримали вищезазначену інформацію.

10.4. Система Сайту забезпечує конфіденційність інформації про СМС-коди і паролі, які закріплені за Клієнтом та доступні виключно уповноваженим співробітникам Адміністрації сайту відповідно до політики інформаційної безпеки, прийнятої «ОЛРАЙЗ».


11. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КЛІЄНТА

11.1. Власноручне розміщення персональних даних Клієнтом в Реєстраційній формі на відповідній сторінці Сайту і подальше акцептування оферти означає згоду про надання своїх персональних даних для цілей обробки Адміністрацією сайту. Обробка персональних даних Клієнта здійснюється на підставі вимог Закону України «Про захист персональних даних».

11.2. Адміністрація сайту гарантує, що не буде передавати персональні дані Клієнта третім особам без згоди Клієнта.


12. УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА, РОЗІРВАННЯ УГОДИ

12.1. Моментом укладення цієї Угоди вважається момент акцептування її Клієнтом на Сайті.

12.2. Клієнт укладає договір оферти добровільно, при цьому клієнт:

а) повністю ознайомився з умовами Оферти,

б) повністю розуміє предмет Договору Оферти,

в) повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Договору оферти.

12.3. Клієнт має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання договору оферти.


13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Угода є чинною на протязі всього періоду використання Клієнтом сервісу «ALLRISE», але в будь-якому разі – до повного виконання взаємних зобов’язань між Клієнтом та «ОЛРАЙЗ».

13.2. Клієнту заборонено несанкціонований доступ до ресурсів Cайту. У разі виявлення спроб несанкціонованого доступу, Адміністрація сайту має право призупинити обслуговування Клієнта та передати відомості про такі дії в компетентні органи.

13.3. Клієнт ознайомлений з цією публічною офертою і зобов'язується дотримуватися передбачених в ній умов.

ТОВ «ОЛРАЙЗ»

Директор Франковська О.В.